Tagged: doanh nghiep

Dự án phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE)

Dự án phát triển doanh nghiệp bền vững (SCORE) là chương trình hợp tác kĩ thuật khu vực do Ủy ban Quốc gia về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO) và cơ...